• sliderbilde
  • sliderbilde
invisible-image
logo

In-depth knowledge

Long experience

Happy clients

Fordi sikkerhet krever oppmerksomhet!

"In-depth knowledge, Long experience, Happy clients" er vårt eget "mantra". Det er vår ledetråd for å synliggjøre det som preger oss og våre tjenester. Når du som vår klient står overfor utenkelige hendelser, bretter vi opp ermene, står ved din side og guider deg igjennom. Fordi vi daglig analyserer og tenker på håndtering av slike hendelser kan vi også bistå deg i å forebygge kriser og minimere skadevirkninger. Vi gjør hva som trengs for at du som vår klient blir ivaretatt, er trygge og tilfreds.

Attention er valgt som selskapets navn fordi sikkerhetsarbeid krever bevissthet, kunnskap og forståelse i forhold til både sikkerhetsutfordringene og sikkerhetsløsningene. For å komme dit må fagområdet vies tilstrekkelig oppmerksomhet og omtanke, altså attention! Ledelse og medarbeidere må være bevisstgjorte for at de skal lykkes med å forebygge uønskede hendelser som truer sikkerheten og lønnsomheten. Omtanke er også et sentralt begrep når det gjelder å ivareta enkeltmedarbeidere, ledere eller varslere i situasjoner der sikkerhet eller gransking er et tema.

Vi i Attention AS vil være en partner for våre klienter. Utførelsen av våre tjenester er, i tillegg til kunnskap og lang erfaring, basert på skreddersøm tilpasset den enkelte klient og det enkelte oppdrag. Vi baserer alle leveranser på inngående kunnskap om klientens bransje, organisasjon og aktuell utfordring. Dette, sammen med en åpen og tett kommunikasjon med klienten, sikrer at vi leverer som avtalt eller bedre.

Selskapet eies og ledes av Bjørn Tore Saltvik. Han har lang og bred bakgrunn innen sikkerhets- og granskingsområdet, slik at prosjekter under hans ledelse er i trygge hender.

Saker vi i Attention bistår med er ofte sensitive og krevende både for ledelse og enkeltmedarbeidere. Det stilles derfor store krav til vår utførelse av oppgavene. Det er vi komfortable med.

Har du en sikkerhetsutfordring, en sak som krever nærmere undersøkelse eller kan det være aktuelt å få mer informasjon om verdien av varslingsordning på din arbeidsplass? Da kan du avtale et uforpliktende møte direkte med daglig leder Bjørn Tore Saltvik på telefon 971 99 288 eller e-post: post@attention.no.

Vi sikrer dine

ansatte

Vi sikrer dine

verdier

Sikkerhetsrådgivning, krisehåndtering

Har virksomheten en avklart, oppdatert og ledelsesmessig forankret sikkerhetspolicy? Hvilke tiltak er gjennomført for å sikre virksomheten tilstrekkelig? Er toppledelsen sikret mot kriminelle anslag? Foreligger det rutiner og retningslinjer som er tilpasset dagens trusselbilde? Er kriseplanene oppdaterte, er de kjent og testet gjennom realistiske øvelser? Er det klart hvem som gjør hva om krisen inntreffer? Er ledelsen og organisasjonen samtrente i krisehåndtering slik at de effektivt kan ivareta medarbeiderne, miljøet og virksomhetens verdier? Hvordan skal pårørende tas hånd om, og hva med kommunikasjon til medarbeidere, media og myndigheter under en krise? Er varslingsrutiner etablert og oppdatert? Vi har bistått noen av Norges største og mest betydningsfulle virksomheter i etablering av effektive kriseplaner og testing av disse under realistiske øvelser og når større eller mindre kriser har vært et faktum.

Gjennom en "management for hire"-ordning kan Attention AS være sikkerhetsleder i din virksomhet.

Granskningstjenester

Gransking, utredning, etterforskning. Kjært barn har mange navn... Det handler om å finne frem til objektive fakta, sannheten om årsaker og sammenhenger. Resultatet av en gransking utgjør et verdifullt beslutningsgrunnlag for ledelse og/eller eier og styre.

Attention AS kan vise til meget bred kompetanse og erfaring både fra politietterforskning og gransking på oppdrag fra næringsliv og offentlige virksomheter, nasjonalt og internasjonalt. Vi har hatt granskingsansvar i en rekke av de offentlig kjente sakene de seneste årene. Våre granskingsklienter representerer kommuner og offentlig eide virksomheter, internasjonale statlige og ikke-statlige organisasjoner, bistandsvirksomheter m.v. I vårt nettverk har vi også revisorer med granskingsbakgrunn (forensic audit) samt eksperter på datagransking (sikring av og søk i elektronisk lagret informasjon).

Bakgrunnssjekk er også en form for gransking. Har din virksomhet rutiner for å utføre bakgrunnssjekk før ansettelser eller inngåelse av samarbeidsavtaler? Forfalskninger og juks med CV'er og referanser er dessverre utbredt. Vi bistår med å verifisere informasjonen som presenteres.

Varsling

Varsling (Whistleblowing) har vist seg å være det mest effektive virkemiddelet for å forebygge og avdekke alvorlige kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. En varslingstjeneste må etableres slik at det kan varsles uten at varsleren blir syndebukk. Derfor må varsleren beskyttes og informasjonen som mottas håndteres seriøst. Det bør tilrettelegges for varsling i ulike kanaler som web-basert løsning, post, telefon eller i møte med oss. Tillit og troverdighet er sentrale elementer i en varslingstjeneste og avgjørende for tjenestens suksess. Ingen i landet har bredere erfaring fra kontakt med varslere og oppfølging av varslingssaker enn Attention AS.

Fordi sikkerhet krever bevissthet, kunnskap og oppmerksomhet!

Attention AS er et Oslo-basert selskap som bistår virksomheter med å redusere risiko for og konsekvenser av uønskede hendelser.

Besøksadresse: Munkedamsveien 45, Vika Atrium, Oslo. Postadresse: Postboks 2071, Vika, 0121 Oslo. Tlf. +47 971 99 288

Bjørn Tore Saltvik

Daglig leder, tlf. 971 99 288, post@attention.no
Bjørn Tore har mer enn 20 års erfaring fra ulike spesialiststillinger i politiet, (Narkotikaseksjonen, Beredskapstroppen, Politiets sikkerhetstjeneste, Justisdepartementet). Han har også sikkerhetsfaglig kompetanse - strategisk og operativt – og lang ledererfaring innen sikkerhetsfeltet fra nasjonale og internasjonale posisjoner, i statlige og private virksomheter. Han har hatt stilling som sikkerhetskoordinator ved NATO-hovedkvarteret i Brussel (1989-1993), seniorrådgiver i internasjonalt politisamarbeid, Justisdepartementet, (1993-1995), diplomat ved den norske ambassaden i London som nordisk politiutsending, akkreditert NCIS (National Criminal Intelligence Service), (1995-1998). Gjennom eget konsulentselskap (2002-2006), som medeier i Advokatfirmaet G-Partner AS (2006-2011) og som direktør i BDOs granskingsenhet (2011-2013) har Bjørn Tore omfattende granskingserfaring fra noen av de største private og offentlige granskingssakene her i landet de siste 10 årene. Han har utført flere granskingsoppdrag internasjonalt. Han har også betydelig erfaring fra sikkerhetsledelse og risikostyring i næringslivet, bl.a. som sikkerhetsdirektør i Gjensidige Nor Sparebank og sikkerhetsrådgiver for store virksomheter.

Bjørn Tore har befalsutdannelse fra Forsvaret og deretter eksamen fra Politiskolen.

Universitets- og høyskoleeksamener:
Statsvitenskap (grunnfag), Øststatskunnskap (semesteremne) og Prosjektforum for organisasjon og ledelse (semesteremne), Universitetet i Oslo, 1986-1989.
Diplomeksamen i prosjektledelse fra BI (Bedriftsøkonomisk Institutt), 2001.
Korrupsjonsgransking, internasjonal valgobservasjon, demokratibygging, (Masterstudium i demokratiassistanse), Universitetet i Bergen, 2010-2013.
Risikoanalyse og risikostyring, (Masterprogram i risikostyring og sikkerhetsledelse), Universitetet i Stavanger, 2014.
Bjørn Tore er i beredskapsstyrken til NORDEM (Norwegian Resource Bank for Democracy and Human Rights).
Han har erfaring som foredragsholder ved en rekke kurs og konferanser i inn og utland.

Om Attention AS

Organisasjonsnummer 912450864. Selskapets eies og ledes av Bjørn Tore Saltvik. Attention AS sine tjenester er kunnskaps- og erfaringsbaserte. Det som særlig preger våre leveranser er vår dedikasjon til klienten og oppdraget. Etter klientens behov og ønsker og oppdragets karakter og omfang, setter vi sammen et multidisiplinært team fra vårt nettverk. Dette nettverket består av noen av landets mest erfarne og kompetente spesialister innen de ulike tjenestefeltene, alle med solide referanser. Vår organisering gjør at vi kan tilby uavhengige og habile spesialister til å løse oppdragene vi påtar oss. Slik sikrer vi at våre klienter får tjenester av høy integritet med forventet kvalitet i henhold til avtalt mandat. Vårt nettverk består av fagpersoner med spisskompetanse på bl.a. følgende områder:
Sikkerhetsspesialister med bakgrunn fra politi- og sikkerhetsmyndigheter
Granskere med solid erfaring fra politietterforskning
Advokater
Revisorer
Spesialister innen kommunikasjon og mediehåndtering
IT-eksperter for sikring og søk i elektronisk lagret informasjon

Alle i vårt nettverk kan vise til solide referanser. Da noen av de saker vi bistår i utgjør grunnlaget for en politianmeldelse eller et erstatningskrav, skal våre leveranser alltid tåle en rettslig prøving.

Arbeidsmetoder

I utførelsen av våre oppdrag benytter Attention AS utelukkende metoder basert på "best-practice" og anerkjente standarder. I granskingssaker følger vi prinsippene NOU 2009:9 om offentlige granskingskommisjoner og Advokatforeningens retningslinjer for private granskinger. Vi følger Datatilsynets retningslinjer og Personopplysningslovens krav ved behandling av sensitiv personinformasjon. Innehaver av Attention AS er registrert som Personvernombud hos Datatilsynet og kan om ønskelig bistå oppdragsgivere som personvernombud.